วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

อุทยานแห่งชาติ

ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ             

<< งานบริการ>>
 จองบ้านพัก ค่ายพักแรม ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต   
 จองเต็นท์ พื้นที่กางเต็นท์ ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต   
 ดูผังบริเวณพื้นที่กางเต็นท์ ก่อนทำการจองออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต   
 คำแนะนำการจองที่พัก การชำระเงิน และการเข้าพัก  
 กำหนดปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติประจำปี  
 ค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ  
 ค่าบริการอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวควรทราบ  
 โทรศัพท์จองที่พักที่ไหนดี ไม่เสียค่าโทรมาก  
 แผนที่อุทยานแห่งชาติ ใช้ประกอบการเดินทาง  
 หนังสือ วารสาร สารคดี และสื่อมัลติมีเดีย แนะนำอุทยานแห่งชาติ  
 ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ : แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก-บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรศัพท์ และโทรสาร  
 ข้อมูลวนอุทยาน : แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก โทรศัพท์ และโทรสาร  
 ข้อมูลสำนักอุทยานแห่งชาติ : หน้าที่และงานที่รับผิดชอบของส่วนต่างๆ โทรศัพท์ และโทรสาร  
 ข้อมูลศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ ศูนย์ปฏิบัติการฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : หน้าที่และงานที่รับผิดชอบ โทรศัพท์ และโทรสาร  
<< ร้องเรียน แนะนำบริการ และแบบสอบถาม>>
 ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการจองที่พักอุทยานแห่งชาติผ่านระบบ E-Service   
 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจองที่พักอุทยานแห่งชาติผ่านระบบ E-Service  
 แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
<< กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ>>
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2552  
 ประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2552  
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่พักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (13 แห่ง) ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่พักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (11 แห่ง) ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551  
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550   
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  
 ระเบียบ ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   
 ระเบียบ ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนต์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   
 ระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  
 ระเบียบ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  
 ระเบียบ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547  
 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549  
 แนวทางและมาตรการสำหรับผู้ประกอบการในอุทยานแห่งชาติทางทะเล (การดำน้ำและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
 หลักเกณฑ์การบริหารระบบการจัดการข้อมูลและการจองที่พักอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  
 การยกเว้นและลดหย่อนค่าบริการและค่าตอบแทนต่างๆ ให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่เข้าไปทัศนศึกษาหรือจัดกิจกรรมค่ายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธ  
<< ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักอุทยานแห่งชาติ>>
 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักอุทยานแห่งชาติ  
 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9  
 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา/สอบราคา  
 ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักอุทยานแห่งชาติ  
<< สารสนเทศที่น่าสนใจ>>
 สถิตินักท่องเที่ยว/ที่พัก/ยานพาหนะ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน  
 ทุ่นในอุทยานแห่งชาติ  
 สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ  
 โครงการจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในเขตอุทยานแห่งชาติ  
<< เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดทำเอง>>
 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  
 วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น