วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน

ชื่อวิชา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 48 ชั่วโมง
หมู่วิชา ช่างยนต์
รหัสวิชา 01101503
สาขาวิชา   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  

วัตถุประสงค์

1.มีความรู้และทักษะในงานช่างเครื่องยนต์เบนซิน
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เบนซินได้
3.มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4.สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
5.ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

เครื่องมือช่างยนต์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ไอเสีย การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และการตรวจสภาพ การประมาณราคาค่าบริการ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

คุณลักษณะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์

1.รู้จักเครื่องมือ และใช้งานได้ถูกต้อง
2.มีความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3.มีความรู้ และความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน
4.สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพ บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เบนซินได้
5.มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และประมาณราคาค่าบริการได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ / ปฏิบัติงาน

1.เป็นพนักงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานช่างยนต์
2.ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ส่วนตัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อลดค่าใช้จ่าย
3.ปฏิบัติงานแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของระบบเครื่องยนต์ กรณีเกิดปัญหาในระบบเครื่องยนต์
4.ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น